Salg og leveringsbetingelser


Generelt


Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre Pavillon Danmark A/S skriftligt har erklæret sig indforstået hermed. Såfremt Pavillon Danmark A/S skriftligt accepterer, at købers indkøbsbetingelser er gældende i aftaleforholdet, skal bestemmelserne i ordrebekræftelsen og nærværende salgs- og leveringsbetingelserne have forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

Forbrugerkøb foretages via Pavillon Danmark A/S’ hjemmeside, www.pavillondanmark.dk, hvor de for forbrugerkøb gældende salgs- og leveringsbetingelser er tilgængelige. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder kun anvendelse på handelskøb.

Tilbud og ordrebekræftelse


Efter købers afgivelse af en bestilling vil Pavillon Danmark A/S udstede en ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke er enig i ordrebekræftelsens indhold, er køber forpligtet til straks at give Pavillon Danmark A/S skriftlig meddelelse herom. Såfremt køber ikke afgiver sådan meddelelse, er køber bundet af det i ordrebekræftelsen anførte.

Medmindre andet er anført, gælder tilbud fra Pavillon Danmark A/S i 20 dage.

Pavillon Danmark A/S forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold.

Priser og betaling - Ejendomsforbehold


Alt salg sker til priser i danske kroner, som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er inklusiv moms.

30% af fakturabeløbet faktureres ved Pavillon Danmark A/S’ udstedelse af ordrebekræftelse og forfalder til betaling efter 8 dage.

De resterende 70% af fakturabeløbet faktureres 14 dage før den forventede leveringsdato og forfalder til betaling senest ved levering.

Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, har Pavillon Danmark A/S ret til straks og uden yderligere varsel at tilbageholde levering og opkræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos Pavillon Danmark A/S indtil købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er betalt af køber.

Sælgers ydelse


Pavillon Danmark A/S’ ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede varer og ydelser. Pavillon Danmark A/S forpligter sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

Pavillon Danmark A/S forbedrer og udvikler løbende produkt sortimentet. Der kan således forekomme afvigelser mellem den leverede vare og den i brugsanvisningen angivne beskrivelse af varen. Sådanne afvigelser udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettigede.
Drivhuse, glasorangerier og glaspavilloner er bygget af aluminium, glas og gummilister. Vejrforhold som for eksempel vind, slagregn, varme og kulde kan påvirke materialerne, og der kan derfor opstå mindre utætheder med vandindtrængning til følge. Sådanne mindre utætheder udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettigede.
Køber må påregne, at varen kan fremstå med mindre kosmetiske afvigelser, herunder afvigelser ved den påførte beklædning, galvanisering og lakering. Der kan således forekomme overfladiske ridser, og at overfladen kan fremstå uensartet. Sådanne kosmetiske afvigelser udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettigede.

Leveringstid og -sted


Forventet leveringstid og leveringssted vil fremgå af ordrebekræftelsen. Den typiske leveringstid udgør 8-12 uger for varer som ikke er på lager på tidspunktet for bestillingens afgivelse.

Alle oplyste leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, med mindre andet er udtrykkelig aftalt og skriftligt bekræftet af Pavillon Danmark A/S.

Pavillon Danmark A/S foretager levering fragtfrit til vejkant i Danmark, bortset fra levering til ikke bro-faste øer, hvor der opkræves et fragttillæg.

Forsinkelse


Forsinkelse fra Pavillon Danmark A/S’ side giver ikke køber ret til dagbøder eller erstatning.

Forsinkelse fra købers side ved betaling giver Pavillion Danmark A/S ret til at opkræve renter med 2% per påbegyndt måned, jf. det i pkt. 3.4 anførte.

Undersøgelsespligt og reklamation


Køber skal straks efter levering foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at leverancen er mangelfri og kontraktmæssig.

Reklamation over mangler, som køber har eller burde have konstateret ved den i pkt. 7.1 nævnte undersøgelse, skal straks fremsættes skriftligt over for Pavillon Danmark A/S og senest 8 dage efter varens levering. Ved øvrige mangler skal køber reklamere straks efter, at køber burde have opdaget manglen.

Såfremt køber undlader at afgive skriftlig meddelelse i overensstemmelsen med afsnit 7.2, kan køber ikke senere fremsætte mangels- eller erstatningskrav overfor Pavillon Danmark A/S.

Pavillon Danmark A/S yder garanti på 10 år gældende for materiale- og bearbejdningsfejl (dog ikke glas) og garanti på 2 år for montage foretaget af Pavillon Danmark A/S. Garantien gælder dog ikke for forhold som følge af købers egen montage, ligesom garantien heller ikke dækker skader opstået på grund af almindelig slid og ælde, ekstremt vejrlig og lignende.

Mangler


Ved købers rettidige reklamation over mangler i medfør af afsnit 7.2 har Pavillon Danmark A/S ret til efter eget valg at foretage afhjælpning, at foretage omlevering eller give køber forholdsmæssigt afslag i købesummen, og køber har ikke ret til nogen yderligere erstatning eller kompensation.

Ansvarsbegrænsning


Pavillon Danmark A/S er kun ansvarlig for fejl ved det af Pavillon Danmark A/S leverede, hvis køber har anvendt dette på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge Pavillon Danmark A/S eventuelle anvisninger. Pavillon Danmark A/S ansvar er begrænset til fejl i Pavillon Danmark A/S egne leverancer, men ikke for fejl der opstår i forbindelse med at Pavillon Danmark A/S leverancer føjes ind i eller til andres leverancer. Forandring af eller indgreb i det leverede uden Pavillon Danmark A/S skriftlige samtykke fritager Pavillon Danmark A/S for enhver forpligtelse.

Pavillon Danmark A/S er under ingen omstændigheder ansvarslig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder eller andre brugere af Pavillon Danmark A/S’ leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indføjet.

Produktansvar


Pavillon Danmark A/S fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem Pavillon Danmark A/S og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til Pavillon Danmark A/S leverancer. Hvis Pavillon Danmark A/S mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra tredjemand, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde sælger for ethvert sådant krav samt dække Pavillon Danmark A/S rimelige omkostninger til forsvar herimod.

Immaterielle rettigheder og fortrolighed


Alle Pavillon Danmark A/S immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver Pavillon Danmark A/S’ ejendom.

Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra Pavillon Danmark A/S til køber, tilhører Pavillon Danmark A/S. Uden samtykke fra Pavillon Danmark A/S må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

Køber har ikke ret til uden Pavillon Danmark A/S’ skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af Pavillon Danmark A/S ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige.

Lovvalg og værneting


Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres efter dansk lov ved retten i Odense med anke til Østre Landsret.

Særligt om montage


Hvis det er aftalt, at Pavillon Danmark A/S’ ydelse omfatter samling og opsætning af den leverede vare (”montage”), gælder i tilknytning til de almindelige bestemmelser i afsnit A tillige følgende bestemmelser.

Ved montage er Pavillon Danmark A/S berettiget til at opkræve delvise betalinger som arbejdet skrider frem.

Køber er ansvarlig for, at Pavillon Danmark A/S’ krav i henhold til den ved montage udleverede montageinstruktion kan opfyldes. Køber er ansvarlig for at foretage undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundforhold, forurening eller andre hindringer for montagens udførelse. Køber skal således tilsikre, at alle nødvendige arbejder forbundet med fundering og lignende er udført, herunder især men ikke begrænset til indstøbning eller montering af nødvendige ankre, gevindstænger m.v. til etablering af forankring af konstruktionen til fundamentet., så byggegrunden har tilstrækkelig bæreevne, inden Pavillon Danmark A/S påbegynder montagen. I det omfang Pavillon Danmark A/S er nødt til at udføre yderligere arbejder forbundet med manglende udførelse af fundering og lignende, er Pavillon Danmark A/S berettiget til at kræve betaling herfor som ekstraarbejder.

Køber er ansvarlig for foretagelse af eventuelle statiske beregninger, herunder særligt i forhold til fundering og indbygning i murkonstruktioner eller bygningsbestanddele m.v., og Pavillon Danmark A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller meromkostninger som følge af købers manglende foretagelse af statiske beregninger. I det omfang Pavillon Danmark A/S er nødt til at udføre yderligere arbejder forbundet med manglende foretagelse af statiske beregninger, er Pavillon Danmark A/S berettiget til at kræve betaling herfor som ekstraarbejder.

Køber skal inden montagens påbegyndelse overfor Pavillon Danmark A/S skriftligt oplyse om placeringen af det af Pavillon Danmark A/S leverede. Køber er ansvarlig for, at eventuelle murarbejder i forbindelse hermed er udført, inden Pavillon Danmark A/S påbegynder montagen. I det omfang Pavillon Danmark A/S er nødt til at udføre yderligere arbejder forbundet med manglende udførelse af murarbejder og lignende, er Pavillon Danmark A/S berettiget til at kræve betaling herfor som ekstraarbejder.

Køber er ansvarlig for at tilsikre, at boring af huller i forbindelse med montagen kan gennemføres uden hindringer, og at der ikke ligger trærødder, større sten, kabler, gas-, vand- eller kloakledninger eller lignende i undergrunden, som kan hindre montagens udførelse. I det omfang Pavillon Danmark A/S er nødt til at udføre yderligere arbejder forbundet med manglende klargørelse af grunden, er Pavillon Danmark A/S berettiget til at kræve betaling herfor som ekstraarbejder.

Pavillon Danmark A/S er ikke ansvarlig for reetablering af belægning som tages op i forbindelse med montagens udførelse.

Pavillon Danmark A/S’ montører skal have adgang til vand, strøm og toilet.

Umiddelbart inden montagens færdiggørelse skal Pavillon Danmark A/S give køber meddelelse om tidspunktet herfor. Køber er efter montagens færdiggørelse forpligtet til at foretage en undersøgelse af det monterede, jf. i øvrigt det ovenfor i pkt. 7, 8 og 9 anførte, der finder tilsvarende anvendelse.

I forbindelse med montagens færdiggørelse foretager Pavillon Danmark A/S en generel oprydning på stedet, og emballagen samles så vidt muligt i sækker eller kasser. Emballagen bliver efterladt på stedet.

Særligt om glas til drivhuse og orangerier


Alt glas til vores flotte drivhuse og Orangerier er 4mm hærdet sikkerheds glas, der kan under selve hærdningen opstå ujævnheder i glasset, og dette er helt normalt pga de høje temperaturer under hærdningen. Dette kan nogle gange ses endnu mere på glasset ved modul 37, da disse er halv bredde i forhold til normal 74 modul. Det samme gælder 4mm hærdet energiglas, og giver ikke ret til reklamation NB: drivhuse og Gigant, kan bestilles med 4mm alm floatglas, ikke hærdet. Kan kun anbefales til væksthuse, altså ikke til opholdsrum. ​

Fortrydelsesret og returvarer


Ved fortrudt køb af en lagervarer, så har du fuld fortrydelsesret i 14 dage. Kontakt os altid ved et fortrudt køb, så sender vi returdokumenter og nærmere instruktioner. Varerne skal returneres ubrugte, med påsat returseddel og i original emballage. Hvis returen omhandler produkter, der skal returneres som gods eller returnering af pakkepost, opkræves et ekspeditionsgebyr. På bestillingsvarer har du ingen returret – se nedenstående under overskriften Bestillingsvarer.

Bestillingsvarer


Du modtager altid en ordrebekræftelse fra os. Fortrydelsesretten er ikke gældende for specialtilpassede eller specielbestilte produkter, da de fremstilles efter dine ønsker. Hvis produktionen samt materialeleverancer af de specialbestilte varer er påbegyndt, så har du ikke ret til at afbestille varerne uden ekstra omkostninger for dig.
Ange postnummer för att få riktade erbjudanden